Sabalan Machine logo

جداول تولیدی با دستگاه وت پرس و جداول تولیدی به روش ویبره پرس

 جداول تولیدی با دستگاه وت پرس و جداول تولیدی به روش ویبره پرس
بخش اول عکس بالا مربوط به جداول تولیدی با روش بتن خشک توسط دستگاه های ویبره پرس می باشد که بعد از گذر زمان به دلایل ارائه شده دچار پوسیدگی، شکستگی، عریان شدگی و ترک خوردگی شده اند و جداول مربوط به روش تولیدی با دستگاه وت پرس در بخش دوم ارائه شده است که با توجه به روند تولید دارای مقاومت بیش تر می باشند.
پروسه اجرایی دستگاه وت پرس
در میان همه روش های موجود برای تولید جدول بتنی، روش فشاری تر به عنوان مناسب ترین روش تولید در جهان شناخته شده است. در این روش بتن با سطح کارایی خمیری شکل (اسلانپ بیش از 150 میلی متر) تولید شده و در قالب ریخته و متراکم می گردد. سپس آب اضافه از سطح آن توسط صفحات جاذب و سیستم وکیوم، جذب میگردد. همزمان با اعمال خروج آب و پرس 700 تن، بتن فشرده و متراکم میگردد و فضای خالی ایجاد شده تا حدامکان کاهش می یابد. سپس جداول بتنی به منظور افزایش کیفیت به اتاق عمل آوری انتقال می یابند. در این روش امکان کاهش نسبت اب به سیمان به مقدار قابل توجهی فراهم می گردد به نحوی که خروج جدول یا قطعه بتنی از قالب بدون فروپاشی و تغییر شکل امکان پذیر می باشد.

به منظور شناخت مزایا وضرورت استفاده از دستگاه وت پرس، بررسی عوامل و پارامترهای مخرب و روند فرسایش و تخریب جداول الزامی می باشد که بصورت زیر طبقه بندي می گردند:

پوسته شدگی : از دلایل آسیب پذیر تر بودن جداول تولیدی در روش بتن خشک، می توان به زیاد بودن نسبت آب به سیمان ، زیاد بودن ملات یا نحوه عمل آوري در زمان ساخت ، آب بندي کردن سریع بتن قبل از خارج شدن آب و یا هواي آن ، ماله کشی زیاد سطح بتن یا تجمع مواد حباب زا در نزدیکی سطوح قالب بندي شده به دلیل لرزش بیش از حد قالب ها اشاره کرد. در حالیکه نسبت آب به سیمان در سیستم وت پرس بسیار پایین می باشد.

ترك خوردگی : یکی از خرابیهاي مهم که در جداول بتنی بسیار مشاهده می شود ترك خوردگی می باشد . معمولا ترك خوردگی از گوشه ها شروع و به سمت عمق جداول حرکت می کند . ترك ها ممکن است به سمت درون یا بیرون توسعه یابند و سرانجام به سطح بتن برسند و در حالت هاي خیلی شدید باعث شکستن قسمتی از بتن شوند . به نظر می رسد علت اصلی این خرابی همان دانه بندي درشت است که باعث بوجود آمدن خرابی قلوه کنی نیز می شود . بنابراین بتنی که دچار خرابی قلوه کنی می شود ممکن است پتانسیل ترك خوردگی را نیز داشته باشد. اما در سیستم وت پرس به علت وجود جریان مویرگی برای خروج آب امکان تشکیل قلوه وجود ندارد.

عریان شدگی : این خرابی شامل کنده و جدا شدن مقدار زیادي از مصالح سنگی و سیمانی از سطح جداول می باشد و حالت توسعه یافته پوسته شدگی می باشد . این خرابی با تکرار سیکل هاي یخ زدگی و همچنین حضور جریان آب بوجود می آید. در سیستم پرس با ویبره بالاخص زمانیکه جداول بتنی بصورت خوابیده تولید میگردد عدم یکپارچگی زیره و رویه جدول سبب نفوذ بالای آب میگردد. اما در دستگاه وت پرس به خاطر فشار بالای 700 تن وارده به بتن و سیستم مکشی جریان آب، بطوریکه سیمان و سایر املاح معدنی از بتن خارج نگردد، جذب آب بسیار پایین و کمتر از 2 درصد وزنی می باشد. از این رو مقاومت جداول تولید شده به روش بتن خیس مقاومت بالایی در برابر سیکل یخ زدگی دارد و بدنبال آن مانع از تخریب و عریان شدگی جدول می شود.

شکستگی: در اثر برخورد وسایل نقلیه بخصوص در ایستگاه هاي اتوبوس جداول دچار شکستگی می شوند. افزایش مقاومت فشاري و خمشی جداول می تواند باعث کاهش این نوع خرابی شود که در جداول تولیدی توسط دستگاه وت پرس مقاومت فشاری و خمشی خیلی بیشتر از جداول تولید شده به روش پرس با ویبره می باشد و این مشکل برطرف گردیده است.